Życiorys naukowy

Urodziłem się 5 stycznia 1947 roku w Kodniu. Naukę w Szkole Podstawowej w Kodniu rozpocząłem w 1954 roku, a ukończyłem w 1961. W tym też roku zostałem przyjęty do Liceum Pedagogicznego w Leśnej Podlaskiej. Po ukończeniu nauki w Liceum Pedagogicznym, w latach 1966 – 1971 odbyłem studia na kierunku matematyka, specjalność teoretyczna,  Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, otrzymując  stopień magistra matematyki i dyplom z wyróżnieniem.

Od dnia 15 września 1971 roku rozpocząłem pracę naukowo-dydaktyczną w Instytucie Matematyki UMCS. W dniu 17 grudnia 1974 roku uzyskałem stopień doktora nauk matematycznych. Od 1 stycznia 1975 roku do dnia 1 marca 1982 roku pracowałem w Instytucie Matematyki UMCS na etacie adiunkta.

Dnia 30 marca 1981 roku uzyskałem stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych w zakresie rachunku prawdopodobieństwa. Od dnia 1 marca 1982 roku do dnia 12 grudnia 1989 roku pracowałem w Zakładzie Rachunku Prawdopodobieństwa Instytutu Matematyki UMCS na etacie docenta. Dnia 12 grudnia 1989 roku otrzymałem tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego. Od dnia 1 października 1993 roku pracuję w Instytucie Matematyki UMCS na etacie profesora zwyczajnego.  Od dnia 1 września 1997 roku – od chwili utworzenia Zakładu Statystyki Matematycznej w Instytucie Matematyki UMCS, pełnię funkcję kierownika zakładu. W chwili obecnej Zakład ten zatrudnia jednego profesora i  jednego doktora habilitowanego nauk matematycznych, 5 adiunktów i jednego asystenta.

Od dnia 1 października 1984 roku do dnia 31 stycznia 1991 roku pracowałem również na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w wymiarze 1 etatu. Od dnia  1 października 1991 roku do 30 września 1997 roku pracowałem na pełnym (drugim) etacie Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 1992-1997 pełniłem też funkcję kierownika Katedry Matematyki KUL. Od dnia 1. października 2003 roku pracuję również na pełnym (drugim) etacie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie.

Od dnia 1 stycznia 1982 roku do dnia 31 sierpnia 1984 roku pełniłem funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Matematyki UMCS. Od dnia 1 września 1984 roku do dnia 31 sierpnia 1987 roku pełniłem funkcję Prodziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS.  Od dnia 1 września 1987 do dnia 31 października 2005  pełniłem  funkcję Dyrektora Instytutu Matematyki UMCS. Od dnia 1 września 2008 roku (do dnia 31 sierpnia 2012 roku) pełnię funkcję Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS.  Przez trzy kadencje byłem również członkiem Komitetu Nauk Matematycznych PAN.  W latach 1991 - 2011 pełniłem też funkcję Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Tańca Ludowego UMCS.

Moje badania naukowe skupione są głównie na granicznych twierdzeniach rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej oraz na ich zastosowaniach. Szczególnie wiele uwagi poświęcam granicznym twierdzeniom dla sum zmiennych losowych z losowymi indeksami. Zajmuję się również prawie pewną wersją twierdzeń granicznych i twierdzeniami granicznymi dla pól losowych.  Jestem autorem lub współautorem 87 prac naukowych, opublikowanych w czasopismach naukowych krajowych  lub zagranicznych o cyrkulacji międzynarodowej i uznanym, bardzo wysokim poziomie naukowym. Ponadto jedna praca została przesłana do druku.

Do chwili obecnej jestem promotorem dziesięciu doktorów. Następny przewód  doktorski został wszczęty i zostanie zakończony jeszcze w tym roku. Dwóch z moich uczniów (dr hab. Andrzej Krajka  i dr hab. Przemysław Matuła) są już samodzielnymi pracownikami naukowymi. Pod moją opieką zostało napisanych ponad 150 prac magisterskich, z których 9 zostało nagrodzonych na „Ogólnopolskim Konkursie na najlepszą pracę studencką z rachunku prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki”, organizowanym przez Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Matematycznego:  5 prac  otrzymało I  nagrodę, 2 – II, 1 – III, 1. praca otrzymała wyróżnienie.

W 1977 roku, od dnia 16 stycznia do dnia 12 maja, przebywałem na stażu naukowym w USA (Center for International Education, Mass. ). Od dnia 16 stycznia do dnia 18 lipca 1979 roku  przebywałem na stażu naukowym w Kanadzie  (Carleton University, Ottawa). Ponadto, od dnia 19 stycznia do dnia 27 maja 1991 roku przebywałem w Lock Haven University of Pennsylvania, USA. W Carleton University, Ottawa, Canada, przebywałem również w roku 1997 i w roku 2002. Referaty naukowe wygłaszałem też w szeregu innych ośrodkach naukowych, gdzie przebywałem zwykle 14 –20 dni: Wilno, Szeged (Węgry), Austria, Uppsala (Szwecja), Erevań (Armenia), Louis Pasteur Universite (Francja),  Kijów (Ukraina),  Lipsk,  Bielefeld (Niemcy), Jurmala (Latvia),  Pamplona (Spain),  Lisbon (Portugalia).

Od szeregu już lat  przygotowuję recenzje z prac naukowych do  „Mathematical Reviews” i „Zentralblatt fur Mathematik”. Przez wiele lat prowadziłem też badania naukowe, objęte międzynarodowymi programami naukowymi pod tytułem: The Deusche Forschungsgemeinschaft through the German-Polish project 436 POL 113/98/0-1  „Probability measures” i międzynarodowym programem naukowym TODEQ, prowadzonym przez Instytut Matematyczny PAN.

Od 1975 roku bardzo aktywnie uczestniczyłem w pracach Lubelskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Matematycznej pełniąc kolejno różne funkcje, byłem przez wiele lat sekretarzem, zastępcą Przewodniczącego Komitetu Okręgowego OM, przez wiele lat byłem Przewodniczącym Lubelskiego Komitetu Okręgowego OM oraz,  w ostatnich latach,  zastępcą Przewodniczącego. Za aktywną i wieloletnią działalność w Komitecie Okręgowym OM  w roku 2009 otrzymałem Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Za 17 prac naukowych opublikowanych w latach 1996 – 2005 otrzymałem Nagrodę Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. Hugona Steinhausa za rok 2006. Za wyniki naukowe opublikowane w latach 1972 – 1974 otrzymałem Nagrodę PTM dla Młodych Matematyków za rok 1974. Za osiągnięcia naukowe w dziedzinie badań naukowych, przedstawione w pracy doktorskiej, w 1975 roku otrzymałem Nagrodę Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki indywidualną stopnia trzeciego. Nagrodę Ministra Nauki Szkolnictwa  Wyższego i Techniki, indywidualną stopnia trzeciego, otrzymałem też w roku 1982  za osiągnięcia naukowe w dziedzinie badań naukowych przedstawione w rozprawie habilitacyjnej. Otrzymałem też trzy razy nagrody zespołowe drugiego stopnia – w roku 1976 i 1980, przyznane przez Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki i w roku 1989, przyznaną przez Ministra Edukacji Narodowej.

W roku 1984 zostałem odznaczony  Brązowym Krzyżem Zasługi, w roku 1991, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w roku 2009, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Lublin, 9. lipca 2012 r., Z. Rychlik